PRIVACY VERKLARING                                                                

 

 

Met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens respecteert consulente Anouck Joukes de privacy van de bezoekers van de website www.kreativdentalclinic.be.    Er is een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze gegevens zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed als mogelijk te kunnen uitoefenen. Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens consulteer de website van de Autoriteit persoonsgegevens.

 

Totdat u op de website het gebruik van cookies en/of andere tracking systemen accepteert worden door ons geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet geplaatst.

Door uw bezoek aan de website accepteert u volgende gebruiksvoorwaarden:

 

Art. 1             Wettelijke bepalingen

Website (ook hierna “de website” genoemd) is    www.kreativdentalclinic.be

Verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens is Joukes Anouck, als zelfstandige geregistreerd onder ondernemingsnummer BE 0742 541 136, (hierna ook “consulente” genoemd).

De persoon (hierna ook “bezoeker” genoemd) is degene die gebruik maakt van deze website.

 

Art. 2             Toegang tot de website

Toegang tot de website en het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Als gebruiker zult u deze website alsook de informatie die daarop verstrekt wordt niet voor commerciële, politieke, publicitaire of welke doeleinden dan ook aanwenden.

 

Art. 3             Content van de website                                                          

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, videobeelden, geluiden zijn door intellectuele eigendomsrechten bij wet beschermd.  Iedere reproductie, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische toepassingen is zonder schriftelijke toestemming van consulente ten strengste verboden. 

Indien consulente niet onmiddellijk actie onderneemt tegen inbreuk kan dit niet opgevat worden als stilzwijgende toestemming dan wel als het afzien van rechtsvervolging.

Art. 4             Beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan consulente op ieder ogenblik de toegang aan bezoekers schorsen, onderbreken of beperken. Voor het uitvoeren van updates kan de website tijdelijk niet beschikbaar zijn.

Art. 5             Verantwoordelijkheden

Consulente is in geen enkel geval verantwoordelijk voor het niet toegankelijk zijn van de website ingevolge moeilijkheden, storingen of onderbrekingen.  De wijze waarop u als bezoeker de verbinding met de website opzoekt is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle noodzakelijke maatregelen te nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen virus- of andere aanvallen op het internet. Als bezoeker bent uzelf verantwoordelijk voor de gegevens die u op het internet raadpleegt.

Mocht u tijdens uw bezoek aan de website enige persoonsgegevens opmerken dan dient u zich te onthouden met het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik, alsmede van iedere actie die een inbreuk kan inhouden op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en). Consulente is in geen enkel geval verantwoordelijk bij dergelijk voorval.

Consulente is niet aansprakelijk voor juridische procedures die eventueel tegen u zouden worden ondernomen ingevolge:

  • Het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
  • Het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

Verder is consulente niet verantwoordelijk voor enige schade die uzelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zal zich onthouden van iedere actie tegen consulente als gevolg hiervan.

Indien als gevolg van uw gebruik van deze website consulente betrokken zou worden bij een geschil, is zij gerechtigd alle schade die zij hierdoor zou lijden op u te verhalen.   

Art. 6             Gegevens verzameling                                                              

Onder persoonsgegevens wordt verstaan:  informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon aan de hand van adresgegevens, naam, identificatienummer of andere elementen kenmerkend voor de fysiologische, fysieke, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

Uw gegevens verzameld door consulente worden uitsluitend gebruikt voor het onderhouden van contact met u als mogelijke patiënt van Kreativ Dental Clinic Boedapest.

Pas wanneer u als mogelijke patiënt zelf heeft beslist om op consultatie naar Boedapest te gaan  zal consulente op zeer zorgvuldige en vertrouwelijke wijze uw gegevens in het CRM-systeem van de kliniek inbrengen. Alle heelkundige behandelingen die nadien volgen zijn het voorwerp van overeenkomst tussen kliniek en patiënt waarbij consulente op geen enkele wijze betrokken partij is.

Persoonsgegevens die niet langer noodzakelijk zijn worden door consulente op een veilige manier vernietigd.

Art. 7             Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 U heeft het recht op inzage van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om gegevens te wissen, te wijzigen of te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan.  U kan deze rechten uitoefenen door contact met consulente  op te nemen.  Ter verificatie van de authenticiteit van uw verzoek moet het vergezeld zijn van een kopie van een geldig identiteitsbewijs en adres waar consulente contact met u kan opnemen.  Uiterlijk binnen 2 maand na datum van het verzoek zal antwoord gegeven worden.

Art. 8             Opvraging van persoonsgegevens door autoriteiten

Wanneer u als bezoeker van de website verdacht wordt van schending van wet- of regelgeving en autoriteiten consulente om inzage verzoeken van uw persoonsgegevens door consulente verzameld,  zullen deze pas aan hen worden verstrekt na gemotiveerd verzoek, waarna deze gegevens niet langer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

 

 

Art. 9             Commerciële aanbiedingen

Consulente heeft het recht om u ongevraagd commerciële aanbiedingen te sturen. Als u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar consulente of anouck@kreativdentalclinic.eu

 

Art. 10          Bewaartermijn gegevens

De door consulente verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet zijn bepaald.

Art. 11          Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Hierdoor wordt het voor ons mogelijk u bij het inloggen te vergemakkelijken.

Wij gebruiken enkel functionele en analytische cookies. Dit laat ons toe de communicatie en informatieverstrekking beter af te stemmen op de behoeften van onze website bezoekers. Wij kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Art. 12          Beeldmateriaal

Aan het beeldmateriaal op onze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Art. 13          Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken van de woonplaats van consulente zijn exclusief bevoegd bij eventuele geschillen over deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 10 oktober 2021 en dit tot nader order.